Skip directly to content

Transparantieregister

Interactie met arts en andere zorgprofessionals

Wereldwijd is de geneesmiddelenindustrie een sterk gereguleerde bedrijfstak. Ook in Nederland is dit zo.

We houden ons aan de regels van Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Deze hebben tot doel om geneesmiddelenreclame gericht op artsen, apothekers etc.. in goede banen te leiden. Wat wel/niet mag is in deze regels omschreven.

Zo is het farmaceutische bedrijven niet toegestaan om bijvoorbeeld grote geschenken te geven of artsen op luxe etentjes te trakteren.

Naast de externe regels heeft Pfizer eigen interne regels rondom de wijze waarop wij in contact treden met medische beroepsbeoefenaren.

Binnen deze regels hebben wij contact met artsen en andere zorgverleners. Onder andere om;

 • hen in de praktijk via persoonlijk contact te informeren over onze geneesmiddelen en de behandeling rondom de betreffende indicatiegebieden verder te helpen optimaliseren.

 • met hen samen te werken om informatie uit de praktijk te verkrijgen die wij nodig hebben om behandelingen en zorg te kunnen leveren die de gezondheid van patiënten verder verbetert. Zo werken wij o.a. samen op het gebied van;

  • Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe geneesmiddelen;

  • Professioneel advies, van belang om onze geneesmiddelen te verbeteren;

  • Forums van experts, welke helpen de kennis van andere professionals te verhogen.

Transparantieregister Zorg

Vanaf 1 januari 2013 worden de financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners voortkomend uit deze samenwerkingsverbanden openbaar gemaakt via een centraal openbaar register. Dit is het Transparantieregister zorg.

Gedurende het eerste kwartaal wordt het register gevuld met gegevens die betrekking hebben op het afgelopen jaar. Met ingang van 1 april 2013 heeft iedereen via het transparantieregister inzage in financiële relaties tussen Nederlandse beroepsbeoefenaren & zorggerelateerde instellingen (zoals ziekenhuizen) en farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 staan ook de patiëntenverenigingen in dit register.

Ga voor toegang tot het register en voor meer informatie naar www.transparantieregister.nl.

Welke financiële relaties vindt u in het Transparantieregister Zorg? En welke niet?

Onder de gedragsregels van de CGR voor openbaarmaking van financiële relaties in het Transparantieregister Zorg vallen dienstverlenings- en sponsoringsovereenkomsten, en bepaalde vormen van gastvrijheid.

Onder openbaarmaking van dienstverlening vallen:

 • consultancy;

 • adviesraad;

 • spreker;

 • overige diensten;

 • vergoeding van onkosten.

Onder openbaarmaking van sponsoring vallen:

 • gesponsorde aantoonbare wetenschappelijke samenkomsten zoals geaccrediteerde nascholing of congressen;

 • gesponsorde zorggerelateerde activiteiten;

 • proefschriften.

Projecten/samenkomsten/proefschrift komen alleen in aanmerking voor sponsoring indien deze:

 • innovatief en/of kwaliteitsverbeterend zijn, én

 • directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft, én

 • het betreft geen reguliere zorg en kan niet uit reguliere middelen worden gefinancierd.

Onder openbaarmaking van Gastvrijheid vallen:

 • de onkosten voor aantoonbare wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals nascholing of congres, waarbij Pfizer 50% ondersteuning biedt of maximaal €500,-aan beroepsbeoefenaren die nascholing nodig hebben en niet zelf de gastvrijheid kunnen bekostigen. Dit zijn kosten voor inschrijving en/of reis-, verblijfkosten.

Buiten de regeling vallen:

 • betalingen die in totaal per jaar per beroepsbeoefenaar, of per instelling/ samenwerkingsverband lager zijn dan € 500;

 • Georganiseerde Pfizer bijeenkomsten zonder reis-, verblijf (hotel)- en/of registratiekosten.

Uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland vindt u op onze website

De transparantieregels van de CGR schrijven voor dat  op de eigen website de financiële ondersteuning aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland geopenbaard dient te worden middels één totaalbedrag. Dit jaar, 2016, moeten de bedragen van het voorgaande jaar voor het eerst openbaar worden gemaakt.

Voor 2015 is dit totaalbedrag €20.530.755,-

Onder openbaarmaking van Onderzoek en Ontwikkeling vallen:

 • Betalingen aan Nederlandse zorggerelateerde samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren zoals ziekenhuizen voor:

  • klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek;

  • onafhankelijk uitgevoerd medisch onderzoek waar Pfizer ondersteuning aan biedt;

  • niet-WMO plichtig onderzoek.

Bent u zorgverlener en heeft u vragen/opmerkingen over uw vermelding in het Transparantieregister Zorg?

Pfizer hecht er aan om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Vanaf 1 april 2013 kan iedereen bekijken welke gegevens Pfizer meent openbaar te moeten maken over haar relatie(s) met zorgverleners.

Als u op dit moment van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen (transparantie@pfizer.com) met een 'printscreen' van de regel uit het transparantieregister waar u het niet mee eens bent en waarin u uitlegt waarom u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt. Wij zullen zo snel als mogelijk op uw bericht reageren.

Ga voor meer informatie naar: http://www.cgr.nl/Transparantie of http://transparantieregister.nl/Wat-wel-en-niet-geregistreerd 

EFPIA Disclosure - Self Certification ondertekend door Wiebke Rieb en John Young.

PP-GIP-NLD-0023