Skip directly to content

Algemene inkoopvoorwaarden Pfizer

januari 2012

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Achtergrondkennis: de kennis die een partij reeds heeft vóór de uitvoering van de Overeenkomst dan wel de Opdracht(en). Hieronder wordt begrepen de intellectuele eigendomsrechten van zowel partijen als een eventueel ingeschakelde derde partij.

Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op, en integraal deel uitmaken van, de Overeenkomst dan wel de Opdracht(en).

Leverancier: de wederpartij van Pfizer bij de Overeenkomst.

Offerte: elk aanbod van een Leverancier aan Pfizer, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten of een combinatie daarvan door de Leverancier aan Pfizer.

Opdracht: elke schriftelijke aanvaarding van een Offerte tot levering van goederen, diensten of een combinatie daarvan door Leverancier aan Pfizer.

Overeenkomst: de overeenkomst waarmee Pfizer opdracht aan Leverancier geeft om op enigerlei wijze goederen, diensten of een combinatie daarvan te verschaffen aan Pfizer.

Pfizer: Pfizer B.V. of enige dochtervennootschap, als bedoeld in artikel 2:24a BW, die van deze Inkoopvoorwaarden gebruik maakt.

Voorgrondkennis: de kennis die door een partij wordt ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel de Opdracht(en); de opdrachtresultaten.

Werkzaamheden: de goederen en/of diensten, alsmede de resultaten van voornoemde diensten, of een combinatie daarvan, die Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst dan wel de Opdracht levert respectievelijk verricht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle Offerteaanvragen, Opdrachten en mondelinge overeenkomsten en onderhandelingen, door of namens Pfizer, alsmede daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Ingeval van strijdigheid tussen deze Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.4 Voor zover een of meer bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden hun volledige rechtskracht.

Artikel 3 – Contractsonderhandelingen

3.1 Pfizer kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.

3.2 Leverancier kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, noch kan zij verlangen dat Pfizer een vergoeding betaalt voor gemaakte kosten of geleden of nog te lijden schade, ongeacht waar deze schade uit bestaat en hoe deze is ontstaan. 

Artikel 4 – Totstandkoming van een Overeenkomst en/of Opdracht

4.1 Een Overeenkomst tussen Pfizer en Leverancier komt tot stand indien Pfizer een Offerte van een Leverancier tot het op enigerlei wijze leveren respectievelijk verrichten van Werkzaamheden door de Leverancier aan Pfizer, middels een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

4.2 Een wijziging van de Overeenkomst en/of Opdracht is uitsluitend van kracht indien deze op schrift is gesteld en door Pfizer schriftelijk aan Leverancier is bevestigd.

4.3 Leverancier dient aan Pfizer alle door Pfizer verlangde rapporten te verstrekken. De frequentie en inhoud van de door Leverancier aan Pfizer te verstrekken managementsrapportage wordt vastgelegd in de Overeenkomst en/of Opdracht.

4.4 Door goedkeuring van een in het kader van een Overeenkomst en/of Opdracht door Leverancier gerealiseerd goed ontstaat niet de verplichting voor Pfizer om het betreffende goed of (resultaat van de) dienst daadwerkelijk te gebruiken.

4.5 Indien de Leverancier gebruik wenst te maken van de diensten van derden om de Overeenkomst en/of Opdracht uit te voeren, hetzij via onderaanbesteding hetzij door het inhuren van tijdelijk personeel, heeft hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Pfizer. In geval van onderaanneming blijft de Leverancier volledig verantwoordelijk voor de nakoming van diens verplichtingen tegenover Pfizer. Leverancier staat borg voor de naleving van deze voorwaarden door onderaannemers en alle door onderaannemers veroorzaakte schade wordt door hem vergoed. 

Artikel 5 – Levering en eigendomsoverdracht

5.1 Levering door Leverancier geschiedt op de overeengekomen leveringsdatum of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door Pfizer opgegeven leveringsadres. De overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, fataal. Dit heeft tot gevolg dat Leverancier bij overschrijding daarvan van rechtswege, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, per direct in verzuim is.

5.2 Bij overschrijding van een leveringsdatum, -data of -termijn(en) als bedoeld in lid 1, verbeurt Leverancier aan Pfizer een direct opeisbare boete ten bedrage van 1% van de gehele factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst en/of Opdracht voor elke dag dat deze tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 100%. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de overige rechten van Pfizer, met name, maar niet beperkt tot het recht tot opschorting, ontbinding en volledige schadevergoeding.

5.3 Leverancier stelt Pfizer onverwijld schriftelijk in kennis indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden.

5.4 Eerdere levering dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en), vindt slechts plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer.

5.5 Leverancier dient tijdig alle vergunningen, licenties en dergelijke te verkrijgen die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of Opdracht.

5.6 Onder levering van de Werkzaamheden wordt mede verstaan levering van alle bij de Werkzaamheden behorende hulpmiddelen en documentatie zoals tekeningen, datasheets, gedetailleerde functielijsten, kwaliteits-, keurings-, en garantiecertificaten, onderhouds- en instructieboekjes met handleiding en alle overige handleidingen die nodig zijn voor een optimale werking van de geleverde en/of verrichte Werkzaamheden. Leverancier zal Pfizer onmiddellijk en kosteloos voorzien van updates van de in dit artikellid genoemde materialen.

5.7 Alle risico's ter zake van de door Leverancier af te leveren goederen alsmede de eigendom van deze goederen gaat over op Pfizer op het moment van levering van de goederen aan Pfizer. 

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1 Pfizer is uitsluitend verplicht tot het betalen van bedragen die zijn overeengekomen in de Overeenkomst en/of Opdracht. Overschrijding daarvan komt voor rekening van de Leverancier.

6.2 Leverancier zal maandelijks factureren aan Pfizer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De facturen dienen een uitgesplitste en gedetailleerde opgave te bevatten van de uitgevoerde Werkzaamheden, apart vermelding te maken van de omzetbelasting en te zijn voorzien van de met de Overeenkomst en/of Opdracht corresponderende inkoopnummer(s) (PO-nummer).

6.4 Na ontvangst van een deugdelijke factuur zal Pfizer zorgdragen voor betaling daarvan binnen 60 dagen. Na voldoening van de factuur heeft Leverancier niets meer te vorderen van Pfizer ten aanzien van de daarin gespecificeerde Werkzaamheden. In geval van niet-tijdige betaling kan Leverancier uitsluitend aanspraak maken op de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

6.5 Eventueel meerwerk zal onverminderd het in artikel 7 bepaalde door Leverancier na voltooiing van de meerwerkzaamheden apart worden gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden vermeld en aan de hand van authentieke bescheiden worden gespecificeerd. 

Artikel 7 – Meerwerk

7.1 Slechts indien door additionele wensen van Pfizer de Werkzaamheden die Leverancier op grond van de Overeenkomst en/of Opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard of uitgebreid is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien Leverancier meent dat van meerwerk sprake is, zal hij Pfizer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden die Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst en/of Opdracht had kunnen of moeten voorzien.

7.2 Leverancier zal voordat met het meerwerk wordt aangevangen een schriftelijke Offerte uitbrengen, met betrekking tot de omvang van het door Leverancier ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk en de daaraan verbonden kosten. Leverancier zal niet met het meerwerk aanvangen alvorens hij daartoe schriftelijk opdracht van Pfizer heeft gekregen. Leverancier zal bij het uitbrengen van de offerte voor meerwerk geen nadere of zwaardere voorwaarden stellen in vergelijking met de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Opdracht. 

Artikel 8 – Garanties

8.1 Leverancier garandeert gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of Opdracht en 24 maanden na beëindiging daarvan, onverminderd eventueel nader overeengekomen garanties, dat:

 1. hij krachtens plaatselijk wetgeving, verordeningen, beleid en administratieve voorschriften gerechtigd, geregistreerd of gekwalificeerd is om zaken te doen en, in de mate vereist krachtens het van toepassing zijnde recht, de vergunningen, toestemmingen of autorisaties heeft verkregen of de registraties heeft gedaan of de notificaties heeft gedaan die bij wet vereist of voorgeschreven zijn voor het leveren van de Werkzaamheden, en het leveren van de goederen of diensten niet tegenstrijdig is met andere verplichtingen van de Leverancier;
 2. hij niet direct of indirect een aanbieding of betaling heeft gedaan, of toestemming heeft gegeven voor een dergelijk(e) aanbod of betaling van een geldbedrag of iets van waarde om op ongepaste of corrupte wijze te proberen om een overheidsfunctionaris of iedere andere persoon te beïnvloeden om een ongepast bedrijfsvoordeel te verkrijgen en dat ook niet zal doen, en, hij heeft een dergelijke betaling niet geaccepteerd en zal dat ook in de toekomst niet doen
 3. zijn werknemers en derden die hij inhuurt voldoen aan de overeengekomen kwalificatie-eisen met betrekking tot opleiding, deskundigheid en ervaring en dat dit gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of Opdracht zo zal blijven;
 4. de door de hem te leveren Werkzaamheden op vakbekwame wijze worden verleend;
 5. de afgeleverde Werkzaamheden aan de Overeenkomst en/of Opdracht beantwoorden, voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen, nieuw zijn, vrij zijn van gebreken ontwerp-, constructie-, materiaal-, en fabricagefouten en geschikt zijn voor het doel waarvoor de Werkzaamheden zijn bestemd;
 6. hij aan derden geen mededeling zal doen over de eigenschappen van producten van Pfizer en daarmee concurrerende producten;
 7. de door hem in het kader van een Overeenkomst en/of Opdracht geleverde Werkzaamheden geen inbreuk maken op (intellectuele en/of industriële) eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten van derden, en ook het gebruik van deze Werkzaamheden geen inbreuk vormt op rechten van derden. Leverancier vrijwaart Pfizer en haar afnemers tegen alle aanspraken die het gevolg zijn van dergelijke (vermeende) inbreuk;
 8. hij adequaat is verzekerd voor aansprakelijkheid voor een bedrag van tenminste € 1.000.000 (zegge: een miljoen euro) per gebeurtenis en dat zij de verzekeringspolis op eerste aanvraag ter inzage zal overleggen aan Pfizer.
 9. indien sprake is van software en onverminderd de overige garanties: geen ongedefinieerde functionaliteit, diseases, of virussen bevat en dat de technische en functionele eigenschappen voldoen aan de overeengekomen specificaties.

 Artikel 9 – Klachten

9.1 Indien afgeleverde Werkzaamheden volgens Pfizer geheel of ten dele niet beantwoorden aan de Overeenkomst en/of Opdracht (non-conformiteit), waaronder begrepen de onder meer in artikel 8 genoemde garantieverplichtingen, zal Pfizer Leverancier hiervan uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk in kennis stellen. Pfizer is alsdan bevoegd Leverancier schriftelijk aan te manen om de betreffende Werkzaamheden te herstellen of te vervangen.

9.2 Indien Leverancier niet binnen de in de schriftelijke aanmaning gestelde termijn voldoet aan een eis van Pfizer als bedoeld in artikel 9.1, is Pfizer, zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd alle overige aan haar op grond van de wet en de Overeenkomst en/of Opdracht toekomende rechten, bevoegd te kiezen tussen:

 1. herstel of vervanging van de betreffende Werkzaamheden door een derde op kosten en voor rekening van Leverancier;
 2. retournering van de betreffende Werkzaamheden voor rekening en risico van Leverancier en ontbinding van de Overeenkomst en/of Opdracht onder creditering van de prijs die reeds is betaald voor de betreffende Werkzaamheden.

9.3 Leverancier is nimmer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten indien zij van mening is dat Pfizer niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Haar komt in dergelijk geval slechts een vordering tot nakoming toe.

9.4 Betaling door Pfizer voor geleverde Werkzaamheden laat haar bevoegdheden overeenkomstig dit artikel onverlet. 

Artikel 10 – Inspectie en acceptatie

10.1 Leverancier dient de kwaliteit van de Werkzaamheden zorgvuldig en voortdurend te controleren teneinde zich er van te overtuigen dat de Werkzaamheden voldoen aan de eisen die daaraan uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht gesteld mogen worden. Leverancier dient Pfizer, of de gevolmachtigde van Pfizer, op eerste verzoek van Pfizer de gelegenheid te bieden om – onder meer ten kantore van Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde – alle aspecten van de Overeenkomst en/of Opdracht te inspecteren. Het niet uitvoeren van een dergelijke inspectie ontslaat Leverancier niet van enige verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht.

10.2 Pfizer heeft het recht om de Werkzaamheden te (laten) toetsen/keuren. Indien Pfizer op basis van een keuring de Werkzaamheden als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. Werkzaamheden die niet tijdig zijn geleverd worden geacht niet geaccepteerd te zijn. Indien de Werkzaamheden conform het bepaalde in dit artikel 10.2 niet worden geaccepteerd, dan is Pfizer gerechtigd om:

 1. Leverancier in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn alsnog conform de Overeenkomst en/of Opdracht te leveren; of
 2. de Werkzaamheden opnieuw geleverd te krijgen; of
 3. de Overeenkomst en/of Opdracht zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden; zulks onverminderd alle overige aan Pfizer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Betaling van de aan de Werkzaamheden ten grondslag liggende facturen impliceert op geen enkele wijze de acceptatie van de Werkzaamheden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 Achtergrondkennis en de eventueel daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van de partij die deze ter beschikking stelt. Leverancier verleent hierdoor aan Pfizer een niet exclusieve, onopzegbare en eeuwigdurende licentie om de in dit artikellid genoemde Achtergrondkennis ongestoord te gebruiken, waaronder begrepen het opnemen van (technische) documentatie, en uittreksels daaruit, in Pfizer bedrijfsdocumentatie.

11.2 Pfizer verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Voorgrondkennis, waaronder alle gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documentatie, en de hierin vervatte informatie die door de Leverancier is of zal worden geproduceerd ter uitvoering van de Overeenkomst en/of Opdracht. Voor zover mogelijk, draagt de Leverancier wereldwijd op voorhand aan Pfizer deze intellectuele eigendomsrechten over, met inbegrip van alle rechtens aan hem toegewezen of toe te wijzen bevoegdheden ter zake van de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst en/of Opdracht en de bijbehorende documentatie.

11.3 Voor wat betreft de Voorgrondkennis doet Leverancier expliciet afstand alle persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet en artikel 5 Wet Naburige Rechten, voor zover wettelijk toegestaan.

11.4 Leverancier verbindt zich ertoe, indien Pfizer daartoe verzoekt, de in artikel 11.2 genoemde overdracht en afstand van rechten binnen 14 dagen na gedaan verzoek te bevestigen in een akte.

11.5 Leverancier garandeert dat hij geen overeenkomst heeft gesloten met zijn werknemers die leidt tot afwijking van artikel 7 Auteurswet.

11.6 De verplichtingen van de Leverancier ingevolge dit artikel strekken zich uit tot alle rechten van enige derde of onderaannemer die door de Leverancier is ingeschakeld voor de nakoming van diens verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of Opdracht.

11.7 Partijen kunnen overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit een specifieke Overeenkomst en/of Opdracht niet aan Pfizer worden overgedragen. Afwijking dient aldus te geschieden dat een medewerker van Pfizer die daartoe bevoegd is van die instemming schriftelijk kennis geeft onder duidelijke vermelding van de betreffende Overeenkomst en/of Opdracht. In dat geval verkrijgt Pfizer kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, onopzegbare, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. 

Artikel 12 - Geheimhouding

12.1 Het is Leverancier zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of Opdracht als na afloop daarvan niet toegestaan om over het bestaan, de inhoud of de uitvoering van een Overeenkomst en/of Opdracht enige mededeling te doen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer.

12.2 Het bepaalde in artikel 12.1 geldt eveneens voor vertrouwelijke informatie en gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de kenmerken en eigenschappen van geneesmiddelen, knowhow, marketing en distributie-ideeën, planningen, specificaties, software, technieken, tekeningen, processen, apparatuur en intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgegevens etc. die Leverancier of diens medewerkers of professionele adviseurs verkrijgt in het kader van de Overeenkomst en/of Opdracht, indien en voorzover die informatie en gegevens zich bij het aangaan van de Overeenkomst en/of Opdracht niet reeds in het publieke domein bevonden. Het voorgaande laat onverlet dat Leverancier te allen tijde haar eigen kennis en knowhow - niet zijnde Voorgrondinformatie - kan blijven gebruiken, ook ten behoeve van derden.

12.3 Indien Leverancier is verzocht vertrouwelijke informatie openbaar te maken in verband met een juridische procedure dan wel in verband met een verzoek van een toezichthouder, dan zal Leverancier dit direct schriftelijk melden aan Pfizer op een zodanig tijdstip dat Pfizer zich kan voegen in het geschil c.q. zich kan voegen in het overleg met de toezichthouder.

12.4 Bekendmaking door Leverancier aan een geselecteerd aantal relevante medewerkers en professionele adviseurs zal niet worden beschouwd als een schending van deze verplichting door Leverancier, mits dat geschiedt onder oplegging van een (ketting)beding van geheimhouding.

12.5 Na beëindiging van de Overeenkomst, dan wel op eerste schriftelijke verzoek van Pfizer, zal Leverancier de ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie binnen tien (10) werkdagen retourneren aan Pfizer en/of uit zijn (elektronische) bestanden verwijderen en vernietiging (onder schriftelijke bevestiging van de vernietiging aan Pfizer).

12.6 Bij een inbreuk op de verplichtingen opgenomen in artikel 12.1-12.4 is Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,-- per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd de verplichting van Leverancier tot vergoeding van de volledige schade die door een dergelijke tekortkoming wordt veroorzaakt. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Pfizer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie zijdens Leverancier.

13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1, is elke partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij, diens ondergeschikte(n) of hulppersonen daaronder begrepen, lijdt dan wel heeft geleden door of in verband met toerekenbaar tekortschieten van de andere partij in de nakoming van de Overeenkomst en/of Opdracht.

13.3 Elke partij vrijwaart de andere partij tegen alle aanspraken van derden in verband met schade ontstaan door of in verband met het tekortschieten bedoeld in artikel 13.2. 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt begrepen alle omstandigheden die buiten de controle van een partij, diens leveranciers en/of diens ondergeschikten liggen en die nakoming van de Overeenkomst en/of Opdracht zonder gebreken onmogelijk maken of zullen maken. Een dergelijke partij kan zich niet beroepen op overmacht indien de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich voordoen nadat nakoming plaats had moeten vinden.

14.2 In geval van overmacht is de betreffende partij niet aansprakelijk. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van de betreffende partij onder de Overeenkomst en/of Opdracht opgeschort voorzover zij het gevolg zijn van de overmacht; in geval van blijvende overmacht, waaronder in ieder geval wordt begrepen overmacht die langer duurt dan 60 kalenderdagen, is ieder der partijen bevoegd de betreffende Overeenkomst en/of Opdracht te ontbinden voor zover deze wordt beïnvloed door de overmacht, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van schade. 

Artikel 15 – Beëindiging

15.1 In aanvulling op de wettelijke ontbindingsrechten ex artikel 6:265 BW is Pfizer gerechtigd de Overeenkomst en/of Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Leverancier, al dan niet voorlopig, surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling wordt verleend; Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd; Leverancier zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier dan wel op de Werkzaamheden beslag wordt gelegd, dan wel Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Opdracht na te kunnen komen.

15.3 Overeenkomsten en/of Opdrachten die voor langere tijd zijn aangegaan, bijvoorbeeld terzake van periodieke levering van Werkzaamheden, kunnen door Pfizer te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van maximaal twee maanden. Dit geldt zowel voor Overeenkomsten en/of Opdrachten voor bepaalde tijd als voor Overeenkomsten en/of Opdrachten voor onbepaalde tijd.

15.4 Pfizer zal wegens een beëindiging uit hoofde van dit artikel 15 nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de ontbinding van de Overeenkomst en/of Opdracht voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst en/of Opdracht bestaan. 

Artikel 16 – Geschillen

16.1 Elke rechtsverhouding tussen Pfizer en Leverancier wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.

16.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Inkoopvoorwaarden, een Overeenkomst dan wel een Opdracht, zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onverminderd het recht van Pfizer om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank. 

Artikel 17 – Diversen

17.1 Pfizer kan deze Inkoopvoorwaarden veranderen. Elke verandering is verbindend vanaf 30 dagen nadat de Leverancier in kennis is gesteld van de verandering.

17.2 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of Opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer aan een derde overdragen dan wel te verpanden. Pfizer is gerechtigd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of Opdracht over te dragen aan derden. 

 

Pfizer General Procurement Terms and Conditions, January 2012

Note: this is an unofficial translation of the original (Dutch) General Procurement Terms and Conditions. In case of any discrepancy between the original (Dutch) General Procurement Terms and Conditions and this unofficial translation, the terms and conditions of the original Dutch General Procurement Terms and Conditions will prevail.

Pfizer General Procurement Terms and Conditions

Article 1 – Definitions

The following definitions are used in these Terms and Conditions

Background knowledge – The knowledge that a party already holds prior to the execution of the Contract and/or Order(s). This includes the intellectual property rights of both the parties and of any third party deployed.

Procurement terms and conditions – These General Procurement Terms and Conditions that apply to, and form an integral part of the Contract and/or the Order(s)

Supplier – Pfizer's counterparty to the Contract.

Offer – Every Offer by a Supplier to Pfizer for the delivery by the Supplier to Pfizer of goods, services or a combination of these.

Order – Every written acceptance of an Offer for the delivery by the Supplier to Pfizer of goods, services or a combination of these.

Contract – the agreement whereby Pfizer grants the Supplier an Order to provide Pfizer with goods, services or a combination of these, in any way.

Pfizer – Pfizer B.V. or any subsidiary, within the meaning of Article 2:24a of the Dutch Civil Code, that makes use of these Procurement Terms and Conditions.

Foreground knowledge – the knowledge acquired by a party in relation to the execution of the Contract and/or Order(s); the results of the Order.

Work – The goods and/or services, and the results of the said services or a combination thereof, that the Supplier delivers or performs on the basis of the Contract or the Order.

Article 2 – Application

2.1 These Procurement Terms and Conditions apply to and form an integral part of all requests for Offers, Orders and oral agreements and negotiations by or on behalf of Pfizer, and Contracts arising therefrom.

2.2 The application of any terms and conditions of the Supplier is explicitly rejected.

2.3 In the event of any conflict between these Procurement Terms and Conditions and the Contract, the provisions of the Contract shall prevail.

2.4 To the extent that one or more provisions of these Procurement Terms and Conditions prove(s) to be null and void or are overturned by a court, the other provisions of these Procurement Terms and Conditions shall remain in effect in full. 

Article 3 – Contract negotiations

3.1 Pfizer may break off negotiations at any time on a Contract still to be realised.

3.2 If negotiations are broken off, the Supplier can in no case require that further negotiations are conducted or that Pfizer pays any compensation for costs incurred or damages suffered or still to be suffered, regardless of what such damages comprise or how they arose. 

Article 4 – Realisation of a Contract and/or Order

4.1 A Contract between Pfizer and a Supplier is realised if Pfizer accepts an Offer in writing from a Supplier, by means of an Order for the delivery to or performance of work for Pfizer by the Supplier in any way.

4.2 Changes in Contracts and/or Orders are effective only if drawn up in writing and confirmed by Pfizer to the Supplier in writing.

4.3 The Supplier must provide Pfizer with all reports required by Pfizer. The frequency and content of management reports to be provided by the Supplier to Pfizer shall be recorded in the Contract and/or Order.

4.4 Approval of assets realised by the Supplier in relation to a Contract and/or Order does not oblige Pfizer to actually use the relevant asset or (result of the) service.

4.5 If the Supplier wishes to make use of the services of third parties in order to execute the Contract and/or Order, either through sub-contracting or through the deployment of temporary personnel, Pfizer's prior written consent is required for this. In the event of sub-contracting, the Supplier remains fully liable for compliance with its obligations to Pfizer. The Supplier guarantees compliance with these conditions by sub-contractors and shall pay compensation for all damages caused by sub-contractors. 

Article 5 – Delivery and transfer of ownership

5.1 Delivery by the Supplier shall take place on the agreed delivery date(s), or within the agreed delivery term(s), to the delivery address provided by Pfizer. Unless explicitly agreed otherwise, the agreed delivery date(s) or term(s) are final. As a result, if the Supplier exceeds these dates or terms, it is immediately in default by law, with no notice of default required.

5.2 The Supplier shall owe Pfizer a penalty, payable on demand, of 1% of the full invoice value of the relevant Contract and/or Order for each day that delivery date(s) or term(s) are exceeded, to a maximum of 100%. The foregoing is without prejudice to Pfizer's other rights, including but not confined to the right to suspend or dissolve the Contract or Order and to full compensation for damages.

5.3 The Supplier shall notify Pfizer in writing without delay if there is a threat that an agreed delivery date will be exceeded.

5.4 Delivery prior to the agreed delivery date(s) or term(s) shall take place only with Pfizer's prior written consent.

5.5 The Supplier must obtain the required permits, licences and the like in good time before the execution of the Contract and/or Order.

5.6 Delivery of the work is also deemed to include delivery of all tools and documentation such as drawings, data sheets, detailed function lists, quality, inspection and guarantee certificates, maintenance and instruction booklets with the manual and all other guides required for optimal performance of the delivered goods and/or work performed. The Supplier shall provide Pfizer with updates of the materials referred to in this paragraph without delay, free of charge.

5.7 All risks relating to the goods to be delivered by the Supplier, as well as the ownership of such goods, shall transfer to Pfizer on delivery of the goods to Pfizer. 

Article 6 – Price and payment

6.1 Pfizer is required to pay only the amounts agreed in the Contract and/or Order. Any amounts in excess of these shall be borne by the Supplier.

6.2 The Supplier shall invoice Pfizer monthly, unless otherwise agreed in writing.

6.3 Invoices must contain a detailed breakdown of the work performed, with a separate statement of VAT, and must show the procurement number(s) (PO number(s)) corresponding with the Contract and/or Order. 

6.4 On receipt of a proper invoice, Pfizer shall provide for its payment within 60 days. On settlement of the invoice, the Supplier has no further claim against Pfizer for the work specified therein. In the event of late payment, the Supplier may claim only interest at the statutory rate, pursuant to Article 6:119 of the Dutch Civil Code.

6.5 Without prejudice to the provisions of Article 7, the Supplier shall invoice for any additional work separately, following its completion. The nature and scale of the additional work performed shall be explicitly stated in the invoices and analysed on the basis of authenticated documents. 

Article 7 – Additional work

7.1 Additional work qualifying for payment exists only if the work that the Supplier must deliver on the basis of the Contract and/or Order is demonstrably increased or expanded through additional requirements of Pfizer. If the Supplier takes the view that additional work must be performed, it shall notify Pfizer of this in writing at the earliest opportunity. Additional work does not include additional work that the Supplier could or should have foreseen on Contracting of the Contract and/or Order.

7.2 Before commencing the additional work, the Supplier shall issue a written Offer relating to the scale of the additional work expected by the Supplier as a result of this change, and the associated costs. The Supplier shall not commence the additional work until a written Order has been received from Pfizer. In issuing the Offer for additional work, the Supplier shall not impose any additional or stricter conditions than those in the original Contract and/or Order. 

Article 8 – Guarantees

8.1 During the term of the agreement and/or Order, and for 24 months after its/their termination, the Supplier guarantees, without prejudice to any further agreed guarantees, that:

 1. It is entitled, registered or qualified to do business, in accordance with local laws, regulations, policy and administrative Orders, and to the extent required by the applicable law, has acquired the licences, permits or authorisations, or has made the registrations or notifications required or laid down in law for the delivery of the work, and the delivery of the goods or services is not in breach of any of the Supplier's other obligations;

 2. It has not directly or indirectly made an Offer or payment, or has granted consent for such an Offer or payment of an amount of money or other valuable consideration in Order to attempt to influence a government official or any other person in an inappropriate or corrupt manner to obtain an inappropriate business advantage, and shall not do so, and has not accepted any such payment and shall not do so in the future;

 3. Its employees and third parties that it deploys comply with the agreed qualification requirements with regard to training, expertise and experience and that this shall remain the case for the term of the Contract and/or Order;

 4. The work it is to provide shall be performed in a professionally skilled manner;

 5. The work delivered complies with the Contract and/or Order and the usual quality requirements, is new, is free of defects in design, construction, materials and manufacturing defects and is fit for the purpose for which the work is intended;

 6. It shall not inform third parties of the properties of Pfizer products and competing products;

 7. The work that it provides in relation to the Contract and/or Order shall not infringe any third party (intellectual and/or industrial) property rights, including third party personality rights, and the use of such work does not represent any infringement of third party rights. The Supplier indemnifies Pfizer and its clients against all claims resulting from such (alleged) infringements;

 8. It is adequately insured against liability, for a sum of at least €1,000,000 (one million euros) per incident, and shall present the insurance policy to Pfizer for inspection at Pfizer's earliest request;

 9. In the event of software, and without prejudice to the other guarantees, this contains no undefined functionality, diseases or viruses and the technical and functional requirements comply with the agreed specifications.

Article 9 – Complaints

9.1 If, according to Pfizer, the delivered work does not comply, fully or in part, with the Contract and/or the Order (non-conformity), including the guarantee obligations described in Article 8, Pfizer shall notify the Supplier of this in writing, within ten working days of the delivery. In that case, Pfizer is authorised to issue written warning to the Supplier to repair or replace the delivered work.

9.2 If the Supplier fails to meet Pfizer's requirements, as referred to in Article 9.1, within the term set in the written warning, Pfizer has the right, at its own discretion, without the intervention of a court and without prejudice to all its other statutory rights or rights pursuant to the Contract and/or Order, to:

 1. Provide for the repair or replacement of the work in question by a third party at the Supplier's expense, or

 2. Return the work in question at the Supplier's risk and expense and dissolve the Contract and/or Order, with crediting of the price already paid for the work in question.

9.3 In no case is the Supplier entitled to suspend its obligations if it takes the view that Pfizer has failed to comply with its obligations. In such a case, it is entitled only to claim compliance.

9.4 Payment by Pfizer for delivered work is without prejudice to its powers pursuant to this Article. 

Article 10 – Inspection and acceptance

10.1 The Supplier must check the quality of the work continually and with care in order to ensure that the work complies with the requirements that can be imposed for it pursuant to the Contract and/or the Order. The Supplier must give Pfizer or Pfizer's representative an opportunity to inspect all aspects of the Contract and/or the Order, including at the offices of the Supplier or of a third party deployed by the Supplier, at Pfizer's earliest request. Failure to conduct such an inspection does not relieve the Supplier of any obligation or liability pursuant to the Contract and/or the Order.

10.2 Pfizer has the right to (arrange to) test/certify the work. If Pfizer assesses the work as inadequate on the basis of a test, the performance will not be accepted. Work that is not delivered on time is deemed not to have been accepted. If the work is not accepted pursuant to the provisions of this Article 10.2, Pfizer has the right to:

 1. Give the Supplier an opportunity to make delivery in accordance with the Contract and/or the Order within a reasonable term, or

 2. Have the work redelivered, or

 3. Dissolve the Contract and/or Order, in part or in full, without further notice of default, without prejudice to all Pfizer's other rights, including the right to compensation for damages. Payment of the invoices underlying the work in no way implies acceptance of the work.

Article 11 – Intellectual property

11.1 Background knowledge and any intellectual property rights based on this are and shall remain the property of the party that makes these available. As a result, the Supplier grants Pfizer a non-exclusive, non-cancellable and perpetual licence to use the background knowledge referred to in this paragraph undisturbed, including the inclusion of (technical) documents and extracts from these in Pfizer's business documents.

11.2 Pfizer acquires all intellectual property rights relating to the foreground knowledge, including all data, results, instructions, reports, documents and the information they contain that the Supplier has produced or will produce for the execution of the Contract and/or Order. To the extent possible, the Supplier transfers these worldwide intellectual property rights to Pfizer in advance, including all statutory powers granted to it, or to be granted to it in relation to the work to be performed for the Contract and/or the Order and the accompanying documents.

11.3 With regard to the foreground knowledge, the Supplier explicitly waives all personality rights, within the meaning of Article 25 of the Copyright Act and Article 5 of the Neighbouring Rights Act, to the extent permitted in law.

11.4 At Pfizer's request, the Supplier undertakes to confirm the transfer and waiver of rights referred to in Article 11.2 in a deed within 14 days of the receipt of such a request.

11.5 The Supplier guarantees this it has not contracted any agreement with its employees leading to a departure from Article 7 of the Copyright Act.

11.6 The Supplier's obligations pursuant to this Article extend to all rights of any third party or sub-contractor deployed by the Supplier for compliance with its obligations pursuant to the Contract and/or Order.

11.7 The parties may agree that intellectual property rights arising from a specific Contract and/or Order shall not be transferred to Pfizer. The departure shall take place in such a way that a Pfizer employee authorised for that purpose provides written notice of such consent, clearly stating the relevant Contract and/or Order. In that case, Pfizer receives the usufruct free of charge, through a non-exclusive, non-cancellable, perpetual world-wide licence. 

Article 12 – Confidentiality

12.1 Both during and following the termination of the Contract and/or Order, the Supplier is not permitted to provide any third party with information on the existence, content or execution of a Contract and/or Order without Pfizer's prior written consent.

12.2 The provisions of Article 12.1 apply likewise for confidential information and data, including data concerning the features and properties of medicines, know-how, marketing and distribution ideas, plans, specifications, software, technology, drawings, processes, equipment and intellectual property rights, business details etc. that the Supplier or its employees or professional consultants obtain in relation to the Contract and/or Order, if and to the extent that such information and data were not already in the public domain on the Contracting of the Contract and/or Order. The foregoing is without prejudice to the fact that the Supplier may continue to use its own knowledge and know-how, not including foreground information, at all times, including for third parties.

12.3 If the Supplier is requested to disclose confidential information in connection with legal proceedings or in connection with a request form the supervisory authority, the Supplier shall notify Pfizer of this in writing, without delay, at a time such that Pfizer can intervene in the case or join in talks with the supervisory authority.

12.4 Notification by the Supplier of a select number of relevant employees and professional consultants shall not be regarded as a breach of this obligation by the Supplier, provided that this takes place subject to a (perpetual) confidentiality clause.

12.5 On termination of the Contract, or at Pfizer's earliest written request, the Supplier shall return to Pfizer the confidential information made available within ten (10) working days and/or shall remove or delete it from its (electronic) files and destroy it (with written confirmation to Pfizer of its destruction).

12.6 In the event of a breach of the obligations described in Article 12.1 to 12.5, the Supplier owes Pfizer a penalty, payable on demand, of €50,000 per incident, without prejudice to the Supplier's obligation to settle the full damages caused by such a breach. 

Article 13 – Liability and indemnification

13.1 Pfizer is in no case liable for indirect damages, consequential loss, loss of earnings, missed savings, reduced goodwill or damages as a result of the stagnation of operations suffered by the Supplier.

13.2 Without prejudice to the provisions of Article 13.1, each party is liable for the damages that the other party, including its subordinates or assistants, suffers or has suffered through or in connection with attributable shortcomings by the former party in compliance with the Contract and/or Order.

13.3 Each party indemnifies the other against all third party claims in connection with damages arising through or in connection with the shortcomings referred to in Article 13.2 

Article 14 – Force majeure

14.1 'Force majeure' refers to all circumstances beyond the control of a party, its Suppliers and/or its subordinates that make or will make it impossible to comply with the Contract and/or Order without shortcomings. Such a party may not invoke force majeure if the circumstances causing the force majeure arise after compliance should have taken place.

14.2 In the event of force majeure, the relevant party is not liable. In the event of temporary force majeure, the obligations of the relevant party pursuant to the Contract and/or Order are suspended, to the extent that these are the result of the force majeure; in the event of permanent force majeure, in any event including force majeure lasting for more than 60 calendar days, each party has the right to dissolve the relevant Contract and/or Order, to the extent that this is affected by the force majeure, without obligation to pay compensation for damages. 

Article 15 – Termination

15.1 Further to the statutory dissolution rights pursuant to Article 6:265 of the Dutch Civil Code, Pfizer has the right to dissolve the Contract, partially or in full, with immediate effect, without prior notice of default or the intervention of a court, through written notification, if the Supplier applies for a moratorium on payments, provisional or otherwise, or applies for or is issued with a mandatory liquidation Order, if the Supplier's business is liquidated, the Supplier discontinues its current business, a significant proportion of the Supplier's assets or operations are garnished, or the Supplier must be deemed to be no longer able to meet its obligations under the Contract and/or the Order for other reasons.

15.2 Pfizer may cancel Contracts and/or Orders contracted for longer periods, for example in relation to regular deliveries of work, at any time, in observance of a reasonable notice period of a maximum of two months. This applies for both fixed-term Contracts and/or Orders and for indefinite Contracts and/or Orders.

15.3 In no case shall Pfizer be held liable for damages due to a termination pursuant to the Article 15.

15.4 Obligations that are by their nature intended to continue after the dissolution of the Contract and/or Order shall continue to exist after the dissolution of the Contract and/or Order. 

Article 16 – Disputes

16.1 All lawful actions between Pfizer and the Supplier are governed by Dutch law, with the exclusion of the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

16.2 Any disputes arising between the parties in relation to these Procurement Terms and Conditions, a Contract or an Order, shall in the first instance be submitted solely to the competent court in the district of Rotterdam, without prejudice to Pfizer's right to submit a dispute to a different competent court. 

Article 17 – Miscellaneous

17.1 Pfizer may alter these Procurement Terms and Conditions. Each alteration is binding from 30 days after the Supplier has been notified of the alteration.

17.2 The Supplier shall not transfer or pledge the rights and obligations arising from the Contract and/or the Order to a third party without Pfizer's prior written consent. Pfizer has the right to transfer the rights and obligations arising from the Contract and/or the Order to third parties.