Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Transparantieregister Zorg: Interactie met artsen en andere zorgprofessionals

3 minuten

Wereldwijd is de geneesmiddelenindustrie een sterk gereguleerde bedrijfstak. Ook in Nederland is dit zo. Pfizer houdt zich aan de op farmaceutische bedrijven van toepassing zijnde regels van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Deze regels hebben tot doel om geneesmiddelenreclame gericht op artsen, apothekers etc… in goede banen te leiden. Wat wel/niet mag, is in deze regels omschreven.

Transparantieregister Zorg

Zo is het farmaceutische bedrijven niet toegestaan om bijvoorbeeld grote geschenken te geven of artsen op luxe etentjes te trakteren.

Naast de externe regels heeft Pfizer interne regels die de wijze waarop wij in contact treden met medische beroepsbeoefenaren reguleren.

Binnen deze regels hebben wij contact met artsen en andere zorgverleners. Onder meer om;

 • hen in de praktijk via persoonlijk contact te informeren over onze geneesmiddelen en de behandeling rondom de betreffende indicatiegebieden verder te helpen optimaliseren.
 • met hen samen te werken om informatie uit de praktijk te verkrijgen die wij nodig hebben om behandelingen en zorg te kunnen leveren die de gezondheid van patiënten verder verbetert.  

Zo werken wij onder andere samen op het gebied van;

 • Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe geneesmiddelen;
 • Professioneel advies, van belang om onze geneesmiddelen te verbeteren;
 • Forums van experts, welke helpen de kennis van andere professionals te verhogen.

Transparantieregister Zorg

Vanaf 1 januari 2013 worden de financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners voortkomend uit deze samenwerkingsverbanden openbaar gemaakt via een centraal openbaar register. Dit is het Transparantieregister Zorg.

Vanaf 2013 werd gedurende het eerste kwartaal van elk kalenderjaar het register gevuld met gegevens die betrekking hebben op het afgelopen jaar. Met ingang van 1 april 2013 had iedereen via het transparantieregister inzage in financiële relaties tussen Nederlandse beroepsbeoefenaren & zorggerelateerde instellingen (zoals ziekenhuizen) en farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 staan ook de patiëntenverenigingen in dit register.

Vanaf 2018 is de termijn voor het aanleveren van financiële relaties aangepast naar 1 juni. Hiermee sluit Nederland aan bij de Europese zelfregulering (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA). De publicatie van relaties in het Transparantieregister Zorg zal twee maanden later plaatsvinden.

Ga voor toegang tot het register en voor meer informatie naar www.transparantieregister.nl.

Transparantieregister Zorg

Welke financiële relaties vindt u in het Transparantieregister Zorg? En welke niet?

Onder de gedragsregels van de CGR voor openbaarmaking van financiële relaties in het Transparantieregister Zorg vallen dienstverlenings- en sponsoringsovereenkomsten, en bepaalde vormen van gastvrijheid.
 

Dienstverlening

Een zorgverlener kan bijvoorbeeld een lezing of presentatie geven, of een medisch-wetenschappelijk stuk schrijven waarvoor hij of zij een vergoeding ontvangt. De vergoeding wordt openbaar gemaakt.
 

Sponsoring

Het sponsoren van: aantoonbare wetenschappelijke samenkomsten zoals geaccrediteerde nascholing of congressen; zorggerelateerde activiteiten; en proefschriften. Projecten/samenkomsten/proefschrift komen alleen in aanmerking voor sponsoring indien deze:

 • innovatief en/of kwaliteitsverbeterend zijn, én
 • directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft, én
 • het betreft geen reguliere zorg en kan niet uit reguliere middelen worden gefinancierd.
   

Individuele gastvrijheid

 • de onkosten voor aantoonbaar wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals nascholingen of congressen, waarbij Pfizer per bijeenkomst 50% of maximaal € 500,- ondersteuning biedt aan beroepsbeoefenaren die nascholing nodig hebben en niet zelf de gastvrijheid kunnen bekostigen (dit zijn kosten voor inschrijving en/of reis- en verblijfkosten). Individuele gastvrijheid maakt vanaf 2015 deel uit van de transparantieregels van de CGR en deze relaties worden voor het eerst in 2016 gepubliceerd.
 • aan dienstverlening gerelateerde gastvrijheid.
   

Buiten de regeling van openbaarmaking vallen:

 • betalingen die in totaal per jaar per beroepsbeoefenaar, of per instelling/ samenwerkingsverband lager zijn dan € 500;
 • door Pfizer georganiseerde bijeenkomsten zonder reis-, verblijf (hotel)- en/of registratiekosten.

Buitenlandse betalingen

Pfizer Nederland maakt onderdeel uit van een internationaal concern. Onze systemen laten het toe om betalingen van buitenlandse Pfizer entiteiten in dit kader openbaar te maken.

Hiertoe zijn we echter niet formeel verplicht aldus de Nederlandse CGR transparantie regels: “In beginsel geldt dat bedrijven bij het register melding maken van de financiële relaties die zij in Nederland zijn aangegaan. Als er sprake is van een financiële relatie met een in het buitenland gevestigd bedrijf, dan moet de melding aan het register worden gedaan door de in Nederland actieve zorgverlener of –instelling die bij die relatie is betrokken”.

Pfizer maakt contractueel afspraken met de Nederlandse zorgverlener of –instelling dat de openbaarmaking door Pfizer gedaan wordt of, indien expliciet gevraagd in geval van buitenlandse betalingen, openbaart de Nederlandse zorgverlener of –instelling zelf.

Wereldwijd is de geneesmiddelenindustrie een sterk gereguleerde bedrijfstak

Wereldwijd is de geneesmiddelenindustrie een sterk gereguleerde bedrijfstak

Uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland vindt u op onze website

Volgens de transparantieregels van de CGR vallen het toezicht op WMO-plichtig en niet-WMO-plichtig onderzoek buiten de gedragscode en daarom ook buiten het transparant maken van bedragen. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft met haar leden afgesproken om op de eigen website de financiële ondersteuning aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland openbaar te maken middels één totaalbedrag per jaar, van drie achtereenvolgende jaren. In 2016 moesten de bedragen van het voorgaande jaar voor het eerst openbaar worden gemaakt.

Voor Pfizer zijn de totaalbedragen: 

 • Voor 2021 €15.960.424,-
 • Voor 2022 €18.164.350,-
 • Voor 2023 €16.614.224,-


Onder openbaarmaking van Onderzoek en Ontwikkeling vallen:

Betalingen aan Nederlandse zorggerelateerde samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren zoals  ziekenhuizen voor:

 • klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek;
 • onafhankelijk uitgevoerd medisch onderzoek waar Pfizer ondersteuning aan biedt;
 • niet-WMO plichtig onderzoek.

Bent u zorgverlener en heeft u vragen/opmerkingen over uw vermelding in het Transparantieregister Zorg?

Pfizer hecht er aan om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Vanaf 1 april 2013 kan iedereen bekijken welke gegevens Pfizer meent openbaar te moeten maken over haar relatie(s) met zorgverleners.

Als u op dit moment van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen ([email protected]) met een 'printscreen' van de regel uit het transparantieregister waar u het niet mee eens bent en waarin u uitlegt waarom u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt.

Wij zullen zo snel als mogelijk op uw bericht reageren.
 

Ga voor meer informatie naar:

http://www.cgr.nl/Transparantie

of

http://transparantieregister.nl/Wat-wel-en-niet-geregistreerd

EFPIA Disclosure Code 2023 Self-Certification Scheme – Angela Hwang

 

Pagina beoordelen Like Dislike
Bronnen
Meer informatie

Bronnen

Meer informatie

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.