Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Over Pfizer

Patiëntenverenigingen

Pfizer is een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf. Onze geneesmiddelen zijn bestemd voor een breed scala aan therapeutische gebieden en zijn ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Een groot aantal belanghebbenden, zoals zorgverleners, patiëntenorganisaties en politieke organisaties, vervult een uitermate belangrijke functie bij het leveren van hoogwaardige en rendabele gezondheidszorg.

We zijn van mening dat Pfizer een actieve en prominente rol moet spelen in het verlenen van gezondheidszorg, dit in nauwe samenwerking met al onze partners in de sector.
 

Waarom verdienen patiëntenorganisaties de steun van Pfizer?

Nauwe samenwerkingsverbanden tussen Pfizer en patiëntenorganisaties kunnen de betrokken patiënten en hun omgeving ten goede komen, vooral waar sprake is van gezamenlijke doelstellingen en wederzijdse voordelen, zoals toegang tot behandelmogelijkheden en juiste informatie over diagnose en behandeling. 

De steun aan patiëntenorganisaties kan de vorm aannemen van financiële sponsoring en/of schenkingen voor bepaalde projecten en/of financiering van kernactiviteiten of het verstrekken van voordelen in natura, zoals middelen ter ondersteuning van de interne en externe communicatie, voorlichting en externe beleidsinitiatieven.

Bij dergelijke partnerschappen en/of samenwerkingsverbanden moet het duidelijk zijn dat alle activiteiten dienen te worden uitgevoerd binnen een goed afgebakend en door alle partijen geaccepteerd kader van principes, om te voorkomen dat ongepaste invloed wordt uitgeoefend, of dat het vermoeden daartoe kan rijzen.

 • Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

  Beschrijving tonen

  De volgende principes dienen door Pfizer en de patiëntenorganisatie in overweging te worden genomen, begrepen en geaccepteerd voordat er een partnerschap en/of samenwerkingsverband wordt aangegaan:

  1. Tussen Pfizer en de patiëntenorganisatie dient er te allen tijde transparantie te bestaan ten aanzien van de activiteiten. 
  2. Vertrouwelijke informatie over leden van de patiëntenorganisatie en personen die daarmee verbonden zijn of andere vertrouwelijke informatie blijft in het bezit van de patiëntenorganisatie en wordt niet aan Pfizer ter beschikking gesteld. 
  3. Parameters en tijdschema’s dienen van meet af aan te worden begrepen en overeengekomen. 
  4. Gezamenlijke overeenkomsten of projecten van Pfizer en de patiëntenorganisatie dienen gebaseerd te zijn op gelijkwaardig partnerschap met wederzijds respect en vertrouwen.
  5. Pfizer mag niet van de patiëntenorganisatie eisen dat één enkel farmaceutisch (Pfizer) product (hetzij op recept, hetzij vrij verkrijgbaar) wordt aanbevolen. Wel kan de patiëntenorganisatie aanbevelingen doen over een reeks van soortgelijke producten als geheel.
  6.  Er mag geen ongepaste invloed worden uitgeoefend op de agenda, prioriteiten of handelingen van de patiëntenorganisatie.
  7. De onafhankelijkheid van de interne beleidsvorming, beleidsinzichten en activiteiten van de patiëntenorganisatie dient te allen tijde te worden gewaarborgd. 
  8. De samenwerking met Pfizer mag de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie niet in het gedrang brengen, of die indruk wekken. 
  9. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen elkaars naam of logo niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
  10. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen geen aanspraak maken op elkaars samenwerking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, en mogen niet zonder toestemming wederzijdse meningen citeren.
  11. Pfizer en de patiëntenorganisatie zullen overleg plegen over al het materiaal dat in elkaars naam wordt gemaakt en waarop elkaars logo staat. Pfizer en de patiëntenorganisatie behouden ieder voor zich het laatste woord over de redactie van het eigen materiaal, tenzij strijd met vigerende regels wordt geconstateerd.
  12. Desgevraagd zullen Pfizer en de patiëntenorganisatie elkaar verslagen, rekeningen en andere dienstige informatie overleggen die rechtstreeks verband houden met het partnerschap of het samenwerkingsverband, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke informatie. 
  13. Pfizer zal te allen tijde de geldende CGR regels en voorschriften naleven met betrekking tot het bijwonen van, en deelnemen aan, bijeenkomsten van de patiëntenorganisatie. 
  14. Voor zover van toepassing op de samenwerking met de patiëntenorganisatie vormt voor Pfizer de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Codecommissie Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector uitgangspunt van haar handelen.
  15. Pfizer zal de onafhankelijkheid van haar medewerkers die actief betrokken zijn bij de activiteiten met de patiëntenorganisatie volledig respecteren.
 • Transparantie in verleende steun

  Beschrijving tonen

  Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.            

  Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende organisaties die van Pfizer in 2019 financiële steun hebben ontvangen.    
    
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 110.359,00         
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2015: € 113.505,78   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2016: € 137.737,00   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2017: € 157.993,78
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2018: € 106.350,63
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2019: € €165.711,72 

   

  Indicatie gebied Pfizer Organisatie Financiële ondersteuning  voor Bedrag incl. BTW
  Interne geneeskunde Trombose Stichting Nederland LS Aandacht genereren voor trombose  10.000,00 
         
  Oncologie Borstkanker
  Vereniging
  Nederland (BVN)
  Travelgrant internationale symposia  10.000,00 
     

  Bladpartner Blad B

  10.500,00
    Longkanker Nederland Voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden  5.000,00 
      Herdruk voorlichtingsfolders  2.271,78 
    Stichting Jij speelt de Hoofdrol Borstkanker symposium 5 oktober 3.000,00
    International Kidney Cancer Coalition (IKCC) Financieringsaanvraag 2019 t.b.v. ondersteunend partnerschap $60.000,00 (internationale ondersteuning)
      ‘IKCC-Policy Implications’ rapport van de Global RCC Patient Survey  $30.000,00 (internationale ondersteuning)
         
  Endocrinologie Stichting Prader Willi Fonds Onderwijsmodule (E-learning) 8.292,00
                 
  Vaccins FOSS Voorlichting achterban 1.000,00
                  

  Reumatologie

  Vereniging Reumazorg Nederland Bezoek Eular-PARE, Madrid 4.653,00 
         
  Crohn en Colitis Ulcerosa Crohn en Colitis
  Ulcerosa Vereniging Nederland
  Jubileum bijeenkomst 13 april 5.000,00
         
  Ontstekingsziekten VMCE Wereld Eczeem Dag in september  2.000,00 
    Maag Lever Darm Stichting Eenmalige donatie Toilet Project MLDS  1.500,00 
   
         
  Zeldzame aandoeningen Stichting Amyloidose Nederland Brochure-en website  3.300,00 
      Bouwen nieuwe website  7.000,00 
    SGA Ledenbijeenkomst september 2019  1.000,00 
    NVHP Kennisplein Website  10.000,00 
    NHS - LS Bezoek  European Congress of Endocrinology  394,94 
         
  Overig / Algemeen / Koepel-
  organisatie
  Bijniervereniging NVCAP - LS Deelname aan een intern overleg in het kader van EURRECA in Schotland  500,00 
         
  Totale bijdrage voor 2019                 €165.711,72 

   

   

   

   

   

Pagina beoordelen Like Dislike