Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Patiëntenverenigingen

Patiëntenorganisaties hebben als doel om de belangen van mensen met een bepaalde ziekte te behartigen. Door samen te werken met patiëntenorganisaties leren we welke vragen en wensen er bij patiënten leven. De kennis van patiëntenorganisaties geeft ons een beter inzicht in de ziektelast die mensen met een ziekte ervaren in hun dagelijks leven. Deze informatie helpt ons om geneesmiddelen en ondersteuningsprogramma's voor de patiënten te ontwikkelen.

Pfizer wil transparant zijn in de financiële ondersteuning die zij geeft aan patiëntenorganisaties. In goede samenwerkingsrelaties is wederzijds vertrouwen en respect voor ieder positie van cruciaal belang.  Voor alle financiële donaties geldt dat patiëntenorganisaties onafhankelijk hun projectvoorstellen indienen en uitvoeren.
 
Pfizer geeft op deze pagina haar donaties aan patiëntenorganisaties openbaar weer. Alle samenwerkingsrelaties die wij aangaan zijn conform de gedragsregels van de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
 

 • Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

  Beschrijving tonen

  De volgende principes dienen door Pfizer en de patiëntenorganisatie in overweging te worden genomen, begrepen en geaccepteerd voordat er een partnerschap en/of samenwerkingsverband wordt aangegaan:

  1. Tussen Pfizer en de patiëntenorganisatie dient er te allen tijde transparantie te bestaan ten aanzien van de activiteiten. 
  2. Vertrouwelijke informatie over leden van de patiëntenorganisatie en personen die daarmee verbonden zijn of andere vertrouwelijke informatie blijft in het bezit van de patiëntenorganisatie en wordt niet aan Pfizer ter beschikking gesteld. 
  3. Parameters en tijdschema’s dienen van meet af aan te worden begrepen en overeengekomen. 
  4. Gezamenlijke overeenkomsten of projecten van Pfizer en de patiëntenorganisatie dienen gebaseerd te zijn op gelijkwaardig partnerschap met wederzijds respect en vertrouwen.
  5. Pfizer mag niet van de patiëntenorganisatie eisen dat één enkel farmaceutisch (Pfizer) product (hetzij op recept, hetzij vrij verkrijgbaar) wordt aanbevolen. Wel kan de patiëntenorganisatie aanbevelingen doen over een reeks van soortgelijke producten als geheel.
  6.  Er mag geen ongepaste invloed worden uitgeoefend op de agenda, prioriteiten of handelingen van de patiëntenorganisatie.
  7. De onafhankelijkheid van de interne beleidsvorming, beleidsinzichten en activiteiten van de patiëntenorganisatie dient te allen tijde te worden gewaarborgd. 
  8. De samenwerking met Pfizer mag de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie niet in het gedrang brengen, of die indruk wekken. 
  9. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen elkaars naam of logo niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
  10. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen geen aanspraak maken op elkaars samenwerking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, en mogen niet zonder toestemming wederzijdse meningen citeren.
  11. Pfizer en de patiëntenorganisatie zullen overleg plegen over al het materiaal dat in elkaars naam wordt gemaakt en waarop elkaars logo staat. Pfizer en de patiëntenorganisatie behouden ieder voor zich het laatste woord over de redactie van het eigen materiaal, tenzij strijd met vigerende regels wordt geconstateerd.
  12. Desgevraagd zullen Pfizer en de patiëntenorganisatie elkaar verslagen, rekeningen en andere dienstige informatie overleggen die rechtstreeks verband houden met het partnerschap of het samenwerkingsverband, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke informatie. 
  13. Pfizer zal te allen tijde de geldende CGR regels en voorschriften naleven met betrekking tot het bijwonen van, en deelnemen aan, bijeenkomsten van de patiëntenorganisatie. 
  14. Voor zover van toepassing op de samenwerking met de patiëntenorganisatie vormt voor Pfizer de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Codecommissie Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector uitgangspunt van haar handelen.
  15. Pfizer zal de onafhankelijkheid van haar medewerkers die actief betrokken zijn bij de activiteiten met de patiëntenorganisatie volledig respecteren.
 • Transparantie in verleende steun

  Beschrijving tonen

  Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.            

  Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende organisaties die van Pfizer in 2023 financiële steun hebben ontvangen.    
    
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 110.359,00         
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2015: € 113.505,78   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2016: € 137.737,00   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2017: € 157.993,78
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2018: € 106.350,63
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2019: € 165.711,72
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2020: € 147.106,45
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2021: € 112.595,00
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2022: € 345.165,36
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2023: € 384.284,82
   


  Lees en bekijk hier meer over:

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.