Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Pfizer

Patiëntenverenigingen

Pfizer is een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf. Onze geneesmiddelen zijn bestemd voor een breed scala aan therapeutische gebieden en zijn ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Een groot aantal belanghebbenden, zoals zorgverleners, patiëntenorganisaties en politieke organisaties, vervult een uitermate belangrijke functie bij het leveren van hoogwaardige en rendabele gezondheidszorg.

We zijn van mening dat Pfizer een actieve en prominente rol moet spelen in het verlenen van gezondheidszorg, dit in nauwe samenwerking met al onze partners in de sector.
 

Waarom verdienen patiëntenorganisaties de steun van Pfizer?

Nauwe samenwerkingsverbanden tussen Pfizer en patiëntenorganisaties kunnen de betrokken patiënten en hun omgeving ten goede komen, vooral waar sprake is van gezamenlijke doelstellingen en wederzijdse voordelen, zoals toegang tot behandelmogelijkheden en juiste informatie over diagnose en behandeling. 

De steun aan patiëntenorganisaties kan de vorm aannemen van financiële sponsoring en/of schenkingen voor bepaalde projecten en/of financiering van kernactiviteiten of het verstrekken van voordelen in natura, zoals middelen ter ondersteuning van de interne en externe communicatie, voorlichting en externe beleidsinitiatieven.

Bij dergelijke partnerschappen en/of samenwerkingsverbanden moet het duidelijk zijn dat alle activiteiten dienen te worden uitgevoerd binnen een goed afgebakend en door alle partijen geaccepteerd kader van principes, om te voorkomen dat ongepaste invloed wordt uitgeoefend, of dat het vermoeden daartoe kan rijzen.

 • Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

  Beschrijving tonen

  De volgende principes dienen door Pfizer en de patiëntenorganisatie in overweging te worden genomen, begrepen en geaccepteerd voordat er een partnerschap en/of samenwerkingsverband wordt aangegaan:

  1. Tussen Pfizer en de patiëntenorganisatie dient er te allen tijde transparantie te bestaan ten aanzien van de activiteiten. 
  2. Vertrouwelijke informatie over leden van de patiëntenorganisatie en personen die daarmee verbonden zijn of andere vertrouwelijke informatie blijft in het bezit van de patiëntenorganisatie en wordt niet aan Pfizer ter beschikking gesteld. 
  3. Parameters en tijdschema’s dienen van meet af aan te worden begrepen en overeengekomen. 
  4. Gezamenlijke overeenkomsten of projecten van Pfizer en de patiëntenorganisatie dienen gebaseerd te zijn op gelijkwaardig partnerschap met wederzijds respect en vertrouwen.
  5. Pfizer mag niet van de patiëntenorganisatie eisen dat één enkel farmaceutisch (Pfizer) product (hetzij op recept, hetzij vrij verkrijgbaar) wordt aanbevolen. Wel kan de patiëntenorganisatie aanbevelingen doen over een reeks van soortgelijke producten als geheel.
  6.  Er mag geen ongepaste invloed worden uitgeoefend op de agenda, prioriteiten of handelingen van de patiëntenorganisatie.
  7. De onafhankelijkheid van de interne beleidsvorming, beleidsinzichten en activiteiten van de patiëntenorganisatie dient te allen tijde te worden gewaarborgd. 
  8. De samenwerking met Pfizer mag de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie niet in het gedrang brengen, of die indruk wekken. 
  9. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen elkaars naam of logo niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
  10. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen geen aanspraak maken op elkaars samenwerking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, en mogen niet zonder toestemming wederzijdse meningen citeren.
  11. Pfizer en de patiëntenorganisatie zullen overleg plegen over al het materiaal dat in elkaars naam wordt gemaakt en waarop elkaars logo staat. Pfizer en de patiëntenorganisatie behouden ieder voor zich het laatste woord over de redactie van het eigen materiaal, tenzij strijd met vigerende regels wordt geconstateerd.
  12. Desgevraagd zullen Pfizer en de patiëntenorganisatie elkaar verslagen, rekeningen en andere dienstige informatie overleggen die rechtstreeks verband houden met het partnerschap of het samenwerkingsverband, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke informatie. 
  13. Pfizer zal te allen tijde de geldende CGR regels en voorschriften naleven met betrekking tot het bijwonen van, en deelnemen aan, bijeenkomsten van de patiëntenorganisatie. 
  14. Voor zover van toepassing op de samenwerking met de patiëntenorganisatie vormt voor Pfizer de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Codecommissie Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector uitgangspunt van haar handelen.
  15. Pfizer zal de onafhankelijkheid van haar medewerkers die actief betrokken zijn bij de activiteiten met de patiëntenorganisatie volledig respecteren.
 • Transparantie in verleende steun

  Beschrijving tonen

  Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.            

  Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende organisaties die van Pfizer in 2018 financiële steun hebben ontvangen.    
    
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 110.359,00         
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2015: € 113.505,78   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2016: € 137.737,00   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2017: € 157.993,78
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2018: € 106.350,63

   

  Indicatie gebied Pfizer Organisatie Financiële ondersteuning  voor Bedrag incl. BTW
  Interne geneeskunde Harteraad Donatie 5.000,00
    Hersenletsel.nl Honorarium AF Summit (Parijs, 31 mei 2018) 269,00
  Oncologie Borstkanker
  Vereniging
  Nederland (BVN)
  Bladpartner 2018 12.500,00
     

  Ondersteuning patientadvocates naar Borstkanker symposium

  10.000,00
    Longkanker Nederland Informatie achterban 3.221,63
    Leven met blaas of nierkanker Verbeteren van de website 5.000,00
    Stichting Net-groep Voorlichting achterban 4.500,00
    Stichting Jij speelt de Hoofdrol Borstkankercongres op 6 oktober 2018 1.000,00
         
  Hemofilie NVHP Verbeteren website 9.000,00
         
  Endocrinologie Nederlandse
  Hypofyse
  Stichting (NHS)
  Website verbeteren           5.000,00
    Turner Contact Nederland Voorlichting en informatie achterban           2.000,00
                 
  Vaccins FOSS Voorlichting en
  informatie aan ouders van slechthorende
  kinderen en kinderen
  met een spraakgebrek
              1.000,00
                  

  Reumatologie

  ReumaZorg Nederland Ondersteuning bezoek
  van patient advocates EULAR
            9.725,00
      Reuma inspiratie avonden           10.000,00
    Regionale Reumapatiënten-
  vereniging Den Bosch e.o.
  Voorlichtings-
  bijeenkomsten
           2.000,00
         
  Crohn en Colitis Ulcerosa Crohn en Colitis
  Ulcerosa Vereniging Nederland
  Advertenties in blad (4x) 5.687,00
      Voorlichting en informatie projecten 10.000,00
         
  Zeldzame aandoeningen Stichting Amyloidose Nederland Professionalisering boekhouding 1.350,00
         
  Overig / Algemeen / Koepel-
  organisatie
  Longalliantie
  Nederland
  Bedrijfslidmaatschap 6.098,00
    VSOP Ondersteuning
  Zeldzame Ziekendag
  28 februari 2017
  3.000,00
         
  Totale bijdrage voor 2018                 106.350,63